תקנון "חבר מביא חבר"

המליצו על חבר שמחפש עבודה כאיש מכירות - וקבלו מתנה כספית שווה במיוחד!

 1. הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת נט-רויאל מערכות אינטרנט בע"מ (להלן: "החברה"), ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת מבצע "חבר מביא חבר" (להלן: "המבצע") שאנו מפעילים.

 2. החברה הנה בית תוכנה, אשר מתמחה במתן פתרונות תקשורתיים מגוונים, כאשר הדגש הוא על פתרונות מחשוב ותקשורת לעסקים ופיתוח אפליקציות המשרתות במערכות מידע בסביבת האינטרנט.

 3. פעילות המבצע מתייחסת לגיוס מחפש עבודה אשר קובץ קורות החיים (להלן: "קו"ח") שלו נשלחו ע"י "חבר" אל משרדי החברה.

 4. מועמד המעוניין להשתתף בפעילות המבצע ישלח קו"ח באחת הדרכים המפורטות בטופס המבצע המפורסם ברשתות החברתיות ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או באתר האינטרנט של אחת החברות הקשורות לחברה ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת.

 5. המבצע מתייחס לקליטה לעבודה של החבר בחברה או באחת החברות הקשורות לחברה.

 6. במבצע רשאי להשתתף כל אדם מעל גיל 18.

 7. קו"ח יירשמו ע"ש מקור ההגעה (דהיינו שם השולח) ששלח את קו"ח של ה-"חבר" למשך 3 חודשים בלבד מיום שליחתו למאגר המועמדים של החברה.

 8. הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על התקבלות לעבודה של מחפש עבודה אשר קו"ח אמיתיים שלו הגיעו לחברה במהלך תקופת המבצע בלבד.

 9. המשרות המשתתפות במבצע - איש מכירות טלפוני ו/או מנהל תיקי לקוחות למגזר העסקי (להלן: "המשרה").

 10. מסמך קו"ח לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:

  1. המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמיתיות על מחפש העבודה.
  2. המסמך שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבודה.
  3. מחפש העבודה אינו רשום בחברה ו/או באחת החברות הקשורות לחברה כמחפש עבודה פעיל בששת החודשים שקדמו למועד שליחת קו"ח במסגרת המבצע.
  4. המסמך עומד בהגדרות: ניסיון תעסוקתי והשכלה כמפורט.

 11. מסמך קו"ח לעניין מבצע זה, לא יחשב באם הגיע לחברה או לאחת החברות הקשורות לחברה בששת החודשים שקדמו למועד שליחת קו"ח על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל קו"ח.

 12. עוד הנך מצהיר כי, אין במשלוח קו"ח על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981.

 13. החבר המפנה יחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב ממחלקת הגיוס של החברה.

 14. כמות קו"ח אשר יכול כל חבר לשלוח לחברה אינה מוגבלת.

 15. התגמול בגין הפניית קו"ח במסגרת המבצע הנ"ל הנו 5,000 ₪ (להלן: "הפרס").

 16. הפרס ישולם רק באם וכאשר מחפש העבודה השלים תקופת עבודה של חודשיים קלינדריים ממועד תחילת עבודתו בחברה או באחת החברות הקשורות לחברה.

 17. תקופת המבצע: 1/1/2016 עד 31/12/2016

 18. הנהלת החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב ומכל סיבה וללא הודעה מוקדמת.

 19. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס, במידה ויימצא שמי מהמשתתפים במבצע נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

 20. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 21. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 22. לשאלות ובירורים יש לפנות לצוות הגיוס בדוא"ל - komohire@gmail.com

 23. כמו כן, עליך להביא בחשבון כי החברה תהיה רשאית לחלוק מידע, קו"ח ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו עם אחת החברות הקשורות לחברה שגם היא תוכל לעשות שימוש מטעמה בנתונים ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים מעלה.

 24. בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קו"ח שהעברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

 25. אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק בפעילות "חבר מביא חבר" שלה ובאמצעותם להפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.


בהצלחה.


© כל הזכויות שמורות לחברת לוחות קומו בע"מ